Srážková voda

Pravidla pro stanovení úhrad za množství srážkové vody

 

Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Rájec-Jestřebí, vydává tato pravidla pro stanovení úhrad za množství srážkové vody:

Článek I.

 1. Povinnost platit za množství srážkových vod se vztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
 2. Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpusť měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod (§ 19 odst. 6 cit. zákona).

Článek II.

 1. Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č.16 vyhlášky na základě dlouhodobého srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do společné kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16 (§ 31 odst. 1 vyhlášky).
 2. Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace (§ 31 odst.2 vyhlášky).
 3. Osoby povinné k úhradě podle článku I. těchto Pravidel sdělí provozovateli vodovodu a kanalizace – společnosti Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. rozměry jednotlivých ploch, na které se vztahuje povinnost provádět úhradu za srážkové vody.
 4. Pokud podnikatel provozuje podnikatelskou činnost v bytových prostorách užívaných jako kanceláře, domácí dílny apod., vypočte si sám část plochy používané výhradně k podnikání. Plochy společné (příjezdové cesty, chodby, garáže apod.) do plochy používané k podnikání nezapočítá.
 5. Plochy pro podnikání, které dosahují v celkovém součtu méně než 20 m2 včetně, nepodléhají povinnosti úhrady za srážkové vody.
 6. Právnické i podnikající fyzické osoby jsou povinny oznámit provozovateli každou změnu v rozměrech jimi užívaných ploch.
 7. Pokud je srážková voda z ploch započitatelných do výpočtu zadržována a využívána k osobnímu využívání (jímky stahující dešťovou vodu na zalévání apod.), tyto plochy se nezapočítávají do výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace.

Článek III.

 1. Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace ve městě Rájec-Jestřebí na základě podkladů o výměře ploch dodaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou provede výpočet podle vzorce pro výpočet množství srážkových vod uvedeného v čl. IV. těchto Pravidel.
 2. Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. uzavře   dle   zákona o vodovodech a kanalizacích s odběrateli vody, jichž se týká povinnost úhrady za množství srážkové vody, dodatek   ke   smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod, do něhož zahrne povinnost úhrady za srážkové vody, popř. uzavře smlouvy nové.

Článek IV.

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

(podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.)

—————————————————————————————————————–

druh plochy          plocha v m2           odtokový součinitel              redukovaná plocha v m2

(plocha x odtokový součinitel)

A

               B

C

___________________________________________________________________________

Součet redukovaných ploch

Dlouhodobý srážkový úhrn ………mm/rok   tj.:……………..m/rok.

Roční množství odváděných srážkových vod „Q“ v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok tj:………………

 

Poznámka:

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30-letí, v současné době za 30-letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.

 

 

Odtokové součinitele podle druhu plochy

 1. Plocha A

 

– těžce propustné zpevněné plochy,   zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou

horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:

v případě možnosti odtoku do kanalizace …………. odtokový součinitel: 0,9.

 

 1. Plocha B

 

– propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné   štěrkové plochy, dlažby se

širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ………. odtokový součinitel: 0,4.

 

 1. Plocha C

 

     – plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze

zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ………… odtokový součinitel: 0,05.

 

Článek V.

 1. Povinnost platit úhradu za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti (§ 20 odst. 6 zákona).

 

 1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je mimo jiné i neuzavření písemné smlouvy o odvádění odpadních vod.

 

 

Článek VI.

 

 1. Tato Pravidla byla schválena Radou města Rájec-Jestřebí dne 21.12.2015.
 2. Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

 

………………………….                                                         ………………………………

Ing. Petr Klimek                                                                            František Kuchař

jednatel                                                                                      jednatel